Nadaní žáci

Jako jedna z mála brněnských škol systematicky pracujeme s nadanými a mimořádně nadanými žáky už od první třídy. Práce s nadanými žáky u nás není náhodná, naopak škola má vytvořený systém podpory a dalšího rozvoje nadaných žáků. Nadané a mimořádně nadané žáky oddělujeme od běžných tříd pouze na pár hodin v rámci edukačních skupin, ve kterých u žáků rozvíjíme více jejich nadání. Nechceme nadané žáky zcela oddělovat od ostatních kamarádů, které znají například už ze školky. Důležitá je totiž pro nás i socializace nadaných žáků.

V rámci rozvoje nadaných a MiND žáků spolupracujeme s organizacemi Invenio a Qiido. S poslední zmíněnou organizací spolupracuje i při vyhledávání nadaných žáků u zápisu do prvních tříd. U vytipovaných žáků pak proběhne diagnostika, přičemž škola a současně i rodič ví, zda-li je dítě nadané či mimořádně nadané a ihned po nástupu do školy je takovému žáku věnované péče v podobě edukačních skupin, materiální podpory apod.. 

Rodičům takových žáků je dána metodická podpora, jak s nadaným dítětem pracovat doma a nadále jej rozvíjet. Mnou uvedený systém se nám velmi osvědčil a po roce realizace edukačních skupin máme od rodičů a jejich dětí pozitivní zpětnou vazbu. 

Kdo je to MiND žák – viz https://www.qiido.cz/kdo-je-mind-dite/.

KONCEPCE ŠKOLY PŘI PODPOŘE MiND ŽÁKŮ

  • Identifikace MiND žáků: Škola ve spolupráci s externí organizací vytvoří fungující proces vyhledání MiND žáků na 1. stupni. Například ve spolupráci s organizací Qiido proběhne v dubnu u zápisu do 1. tříd diagnostika možných MiND žáků.
  • Profesní rozvoj učitelů: Podpora dalšího vzdělávání pedagogů školy při práci s MiND žáky, včetně využívání efektivních a moderních metod. Během školního roku 2021/2022 školení na práci s nadanými žáky (Qiido, Jihomoravský kraj).
  • Edukační skupiny: Od školního roku  2022/2023 vytvoření edukačních skupin (např. 3 hodiny v týdnu) pro nadané žáky 1. tříd a dalších identifikovaných žáků vyšších ročníků 1. stupně. Nadaní žáci však budou i nadále chodit do svých kmenových tříd. Koncepcí školy není vytvářet speciální nebo výběrové třídy, ale individuálním přístupem rozvíjet všechny naše žáky.
  • Zavádění vyučovacích metod a forem i dle potřeb MiND žáků: 

Metody výuky: např. projektové vyučování, vybrané aktivizující metody apod.

Formy výuky: např. individualizace výuky, skupinové práce.

  • Sdílení: Snaha sdílet své zkušenost s ostatními pedagogy, školami nebo organizacemi věnující se práci s nadanými žáky.
  • Personální podpora MiND žákům: Pracovníci školního poradenského pracoviště (psycholog, speciální pedagog), další pedagogové, kteří se budou individuálně věnovat MiND žákům.

Od školního roku 2021/2022 jsme se stali partnerskou školou NADACE QIIDO.