Charakteristika

Škola leží v brněnské městské části Medlánky. Jedná se o školu úplnou. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje naši školu 565 žáků ve 14 třídách na 1. stupni a 11 třídách na 2. stupni. Školní družina je tvořena osmi odděleními a nabízí i nabídku zájmových činností. Škola je bezbariérová. Součástí školy je i  sportovní areál s atletickou dráhou a upravená školní zahrada s herními prvky pro školní družiny, venkovní učebnou a zahrádkami pro pracovní činnosti.

Jako jediná základní škola v městské části zaujímáme důležitou úlohu v Medlánkách. Škola se zapojuje do kulturního dění v Medlánkách, jako například zpívání u vánočního stromu, pořádání školní akademie a plesu v KC Sýpka. Spolupracujeme také s místními organizacemi (např. Sokol či domov pro seniory).

Školní vzdělávací program

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu (zkráceně ŠVP) „Otevřená škola“, který je upraven tak, aby odpovídal vzdělávacím potřebám 21. století. Název našeho ŠVP symbolizuje otevřenost ke všem žákům, rodičům či široké veřejnosti. Od 2. třídy se zaměřujeme na rozšířenou výuku anglického jazyka, dále ve vybraných ročnících,  konkrétně v 3., 8. a 9. třídách, máme zvýšený počet hodin matematiky. Na druhém stupni se učí mediální výchova, která vede ke kritickému myšlení a zvyšuje mediální gramotnost. Na druhém stupni se žáci zároveň učí jako druhý cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Od školního roku 2022/2023 došlo k revizi hodin informatiky a nově se učí informatika od 4. do 9. ročníku.

Školní poradenské pracoviště a podpora žáků s SPU nebo nadaných žáků

Na škole funguje školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a dva speciální pedagogové. Školní poradenské pracoviště pravidelně a velmi dobře spolupracuje s externími subjekty, včetně poraden. Pracovníci našeho poradenského pracoviště nabízejí žákům i rodičům podporu. Intenzivně se věnují i žákům se specifickými poruchami učení (SPU), ale také podporují rozvoj nadaných žáků. Velkou úlohu v rozvoji dětí se SPU hrají i asistenti pedagoga. 

Kvalita výuky, výsledky a úspěchy našich žáků

Díky individuálnímu přístupu ke každému žákovi, kvalitnímu pedagogickému sboru a pozitivnímu školnímu klimatu se našim žákům daří dosahovat ve vzdělání výborných výsledků. Důkazem toho jsou výsledky testování České školní inspekce na anglický jazyk nebo na přírodovědnou gramotnost. Naši deváťáci mají velmi vysokou úspěšnost u přijímacího řízení na střední školy. Úspěchy našich žáků se týkají také vědomostních (např. matematika, dějepis, chemie) a sportovních (např. házená, atletika) soutěží.

Jedna škola, jedna třída a každý žák

Cílem naší školy není rozdělovat žáky do speciálních tříd podle určitého zaměření, stejně tak nerozdělujeme žáky do tříd podle testů. Jsme si však vědomi, že každé dítě potřebuje individuální přístup. Snažíme se o to, aby v pozitivním školním klimatu dosáhl každý žák svého individuálního maxima. 

Metody a formy výuky

Během výuky používají naši učitelé nejrůznější metody a organizační formy. Rozhodně se nejedná o nudnou frontální výuku, naopak hodiny jsou na naší škole velmi pestré. Používáme například konstruktivistické učení a badatelství. Využíváme i daltonské prvky ve výuce, skládankové učení a samozřejmě i metody kritického myšlení. Výše uvedené metody probíhají v samotné vyučovací hodině, školní družině nebo během projektových aktivit. 

Učitelé využívají i během prezenční výuky nejrůznější aplikace (Nearpod, Kahoot), které se v minulosti zcela běžně používaly při distanční výuce. 

Školní a mimoškolní akce, sportovní kurzy a zahraniční exkurze

Ve škole se každoročně uskutečňuje školní ples, na kterém vystupují žáci devátého ročníku, dále vánoční jarmark a na konci školního roku venkovní zahradní slavnost. Jednou za dva roky pak vystupují všechny třídy na školní akademii. Kromě běžných výchovných koncertů, divadelních představení, sportovních soutěží či předmětových exkurzí nabízí škola na 1. stupni v každém ročníku pravidelné školy v přírodě, ve čtvrtém a pátém ročníku také výběrový zimní lyžařský pobyt na horách.

Na 2. stupni se v jednotlivých ročnících realizují kurzy – adaptační výjezd, lyžařský, ekologický, vodácký a cyklistický kurz. Pravidelně se ve škole uskutečňují také zahraniční exkurze (Londýn, Berlín, Bratislava, Vídeň).

Projekty

Škola se pravidelně zapojuje do místních, republikových či mezinárodních projektů (např. projekt Globe, Erasmus+), které jsou zaměřeny nejenom na konkrétní vyučovací předměty, ale i na oblast prevence rizikového chování, zdravotní prevence, lidských práv, ekologie, historie, sportu nebo dopravní výchovy.

Environmentální výchova

Na naší škole hraje důležitou úlohu ve vzdělání žáků i téma ekologie. Realizujeme jako jedna z mála škol v ČR projekt „Ukliďme Česko“. Školní družina se zapojuje do projektu „Les ve škole“.

Polytechnické vzdělávání a digitální gramotnost

Ve škole se také velmi zaměřujeme na rozvoj digitálních kompetencí žáků a polytechnického vzdělávání. Disponujeme velkým množstvím tabletů, které se během vyučování efektivně využívají. Uskutečňujeme kroužek robotiky, kde žáci pracují s lego roboty. Škola vlastní také čtyři 3D tiskárny, z toho dvě tiskárny jsou přímo na chodbách, aby žáci mohli pozorovat proces 3D tisku.

Anglický jazyk

Jsme škola s rozšířenou výukou anglického jazyka. Angličtina se učí od druhé třídy, po vyučování mohou žáci docházet na volitelné kroužky anglického jazyka už od 1. třídy. Naše škola je také partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K. Po absolvování přípravného kurzu a při úspěšném zvládnutí zkoušky mají možnost naši žáci získat celosvětově uznávaný certifikát z anglického jazyka – Cambridge English Young Learners Exams. Na škole probíhají další projekty spojené s výukou anglického jazyka – English Week a Edison, při kterých jsou přítomni zahraniční lektoři.

Sportovní aktivity

Dlouhodobě podporujeme sportovní aktivity, a to nejenom realizací sportovních kurzů. Ve škole probíhají též sportovní kroužky – školní, družinové nebo dalších subjektů. Pravidelně se zúčastňujeme sportovních městských nebo oblastních soutěží. 

Během školního roku se ve škole konají nejrůznější sportovní soutěže mezi jednotlivými třídami (basketbal, florbal, vybíjená, atletika).

Při sportovních aktivitách využíváme naši moderní tělocvičnu a venkovní sportovní areál.

Školní i mimoškolní kroužky a letní tábory

Naše škola nabízí velké množství kroužků na prvním i druhém stupni (např. kroužek robotiky, badatelství, literární, anglického jazyka, atletický kroužek). Své kroužky připravuje také školní družina (např. zdravotnický, keramika, logické hry, rukodělný kroužek, vaření).

Na škole mají kroužky také externí subjekty, jako např. Medlánci, Sokol Medlánky (florbal, basketbal) nebo Základní umělecká škola Orchidea. V budově naší školy se v létě uskutečňují i příměstské tábory (jazykové, sportovní).