1. stupeň

Respektujeme adaptaci při přechodu z MŠ

Vstup dětí do 1. třídy je jedním z nejdůležitějších, ale také nejobtížnějších období jejich života. Většinou děti přicházejí s velkým očekáváním a těší se na jejich novou roli v životě – být ,,velkým školákem.“ Je to období plné změn nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. My učitelé jsme si toho vědomi a snažíme se především dětem, ale i rodičům pomoci, aby tento důležitý mezník v životě dítěte byl pro všechny co nejlehčí.

Orientujeme se na dítě

Naší snahou je, co nejvíce dětem ve školní úspěšnosti pomáhat. Diferencovaná výuka a individuální přístup ke každému dítěti jsou nedílnou součástí naší práce. Každé dítě potřebuje naši péči. Dětem s nedostatky se snažíme pomáhat ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, dětem nadaným poskytujeme obohacující hodiny a podporu.

Podporujeme vzájemnou spolupráci dětí

Využíváme skupinové práce napříč všemi předměty. Do vyučování pravidelně zařazujeme třídnické hodiny nebo chvilky zaměřené na rozvoj pozitivního klimatu třídy a také na práci s emocemi. Naše školní psycholožky jsou nám v těchto činnostech oporou a s třídními kolektivy pracují společně s učiteli.

Hodnotíme výsledky vzdělávání

Průběžně během celého roku zapojujeme prvky formativního hodnocení, sebehodnocení dětí, učíme je práci s chybou.

Věnujeme se čtenářské gramotnosti a kritickému myšlení 

Velmi úzce spolupracujeme na programech s Knihovnou JM Medlánky, oblíbená je Noc s Andersenem.

Podporujeme čtenářství v rámci čtenářských dílen, nabízíme dětem půjčování knih ve školní knihovně

Naší snahou je používat metody RWCT.

Rozvíjíme digitální a technické kompetence

Využíváme online učebnice a programy díky projektorům a interaktivním tabulím. Zařazujeme do výuky tablety a roboty nejen v informatice. Navštěvujeme VIDA centrum, Technické muzeum, Hvězdárnu apod.

Snažíme se o činnostní učení

Častou metodou ve výuce je učení hrou a používání pestrých výukových pomůcek, které dětem ve všech předmětech pomáhají lépe pochopit a zapamatovat si učivo.

Zařazujeme prvky environmentální výchovy 

 • výukové programy v Otevřené zahradě, na Lipce a Rezekvítku a v Domě Moravského krasu
 • jezdíme do různých ZOO, chodíme na přírodovědné stezky v okolí
 • na naší školní zahradě pěstujeme plodiny na pozemcích
 • využíváme učení venku ve školní přírodní učebně
 • environmentální výchova je i náplní Dne Země, který slavíme
 • vedeme děti ke třídění odpadu ve třídách

Staráme se o kulturní rozhled

Město Brno a jeho okolí nabízí nepřeberné možnosti, jak v rámci výuky přiblížit dětem kulturu – navštěvujeme divadlo Polárka i Radost, koncerty, výstavy. Tradiční jsou i výpravy za historickými  památkami počínaje hradem Špilberk a Veveří.

Klademe důraz na dopravní výchovu

Ve 3. a 4. ročníku děti aktivně navštěvují dopravní hřiště na Riviéře a na Pastvinách, kde si prakticky vyzkouší osvojené vědomosti v oblasti pravidel silničního provozu jako chodec a i jako cyklista.

Neopomíjíme svátky a tradice během celého školního roku 

Vánoce, Velikonoce, Dušičky, Halloween, Masopust, sv. Martin, Den matek, státní svátky atd. přibližujeme dětem integrovanou tematickou výukou, projekty nebo dílničkami, kde propojujeme téma napříč výukovými i výchovnými předměty.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ke sportu

 • pořádáme výukové programy s preventivním programem – policie, zdravé zuby
 • realizujeme program “Trenéři do škol” pro 1. a 2. a 3. ročník
 • ve 2. a 3. ročníku děti absolvují kurz plavání
 • ve 4. a 5. ročníku nabízíme dětem lyžařský kurz
 • využíváme okolních kluzišť k bruslení 
 • organizujeme sportovně atletické dny v rámci školy
 • snažíme zařadit i některé netradiční sportování – např. curling

Účastníme se různých soutěží 

 • sportovní – šplh, plavání, McDonald´s cup
 • pěvecká soutěž
 • výtvarné soutěže
 • recitační přehlídka
 • matematické – Klokan, Pythagoriáda, MOZ5, Mateso, Pangea
 • jazykové – Babylon

Jezdíme na školu v přírodě na 4 – 5 dní každá třída každý rok.

Setkáváme se s rodiči 

 • vánoční a velikonoční jarmark
 • zahradní slavnost

Naším cílem jsou spokojené děti, které se během prvního stupně zvládnou orientovat v životě kolem sebe, získají základní vědomosti, dovednosti a budou pozitivně motivované k celoživotnímu vzdělávání.