Přijímací řízení – aktuální informace

Aktuálně: 

Prijimaci-rizeni

Upozornění:

Od dnešního dne 8. ledna 2024 je možné na stránce http://www.prihlaskynastredni.cz najít přílohy ke stažení, které budete využívat při přijímacím řízení. 

Informativní schůzka – přijímací řízení

V druhé polovině ledna 2024 připravuji setkání rodičů žáků 9. ročníku (18. leden 2024) a následně i zájemců z řad rodičů 7. a 5. ročníku (24. leden 2024) a výchovné poradkyně v souvislosti s digitalizací přijímacího řízení na SŠ – informace o setkání budou zaslány přes Edookit – Mgr. Alena Heřmánková.

Dny otevřených dveří:

 • Den otevřených dveří Gymnázium Brno, Slovanské náměstí: v sobotu 13. ledna 2024 od 9.00 do 17.00 hod. Podrobnější informace o dni otevřených dveří naleznete zde: https://studuj.slovanak.cz/program
 • ​Den otevřených dveří Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.: v sobotu dne 13. ledna 2024 od 10.00 do 16.00 hod. (Jaselská 190/7, 602 00 Brno).
 • Den otevřených dveří SŠ Brno, Charbulova: v sobotu 13. ledna 2024 od 10:00 do 15:00

Stručně k novým pravidlům k podávání přihlášek na střední školy či víceletá gymnázia:

Způsoby podání přihlášek
1) Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
2) Podáním výpisu vytištěného z online systému.
3) Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024.

1. Elektronická přihláška
Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.
Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. 
Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému
Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
Stačí jedna kopie od každé přílohy.
Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami
Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.
Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

 • Důležité změny:
  Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
  Určení priority jednotlivých škol:
  Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
  Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

zdroj k výše uvedeným informacím: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Odkazy na dny otevřených dveří, na které jsem byla upozorněna:

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/2024

Od 1. 1. 2024 vstupuje v účinnost nová legislativní úprava přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří. Legislativní dokumenty, metodické materiály, tiskopis přihlášky a další informace naleznete na stránkách MŠMT:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore a na nových webových stránkách: https://www.prihlaskynastredni.cz/ 

Níže naleznete aktualizované termíny přijímacích zkoušek v roce 2024. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

 • Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.
 • Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona.
 • V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

       odkazy pro další informace: