Přijímací řízení na SŠ

VSTUPNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

 

Co třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání.
 • Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit školy při dnech otevřených dveří, využít Atlasu školství.
 • Obstarat si formuláře přihlášek – u výchovné poradkyně – popř. v prodejnách SEVT, www stránky jednotlivých škol a stránky MŠMT (zde jsou nejaktuálnější formuláře) – odkaz: www.msmt.cz.
 • Vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ (ihned po pololetním vysvědčení, v případě škol s talentovou zkouškou již v měsíci říjnu).
 • Zákonný zástupce žáka si vyzvedne u výchovného poradce ZÁPISOVÝ LÍSTEK (budete vyzváni).

Informace o přihlášce na SŠ:

 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky – vyplněné jako stejnopisy, na každou uvede 2 školy – pořadí škol je na obou přihláškách stejné.
 • Zákonní zástupci vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu.
 • Zákonní zástupci ve spolupráci s třídním učitelem doplní prospěch – třídní učitel potvrdí správnost známek za celý 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd, u zájemců o víceletá gymnázia za 6. ročník a první pololetí 7. ročníku pro žáky 7. tříd, či za celý 4. ročník a první pololetí 5. ročníku pro žáky 5. tříd.
 • Vyplněnou přihlášku žáci odevzdají třídnímu učiteli, který ji předá výchovné poradkyni ke kontrole a k podpisu řediteli školy.
 • Ověřenou přihlášku ze základní školy odevzdá uchazeč příslušné střední škole do 1. 3. 2023, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022.
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem (až po potvrzení na ZŠ).

Informace o zápisovém lístku:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole.
 • Žák obdrží jeden zápisový lístek do 15. 3. 2023, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce. V případě škol s talentovou zkouškou obdrží žák zápisový lístek dříve – bude vyzván.
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde bude přijat na základě odvolání.
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti výchovný poradce náhradní zápisový lístek.
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní na střední škole.

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

 • Přihlášku si žák vyplní během října 2022 – upozornění – jedná se o jiné tiskopisy přihlášek – vyzvedne u výchovné poradkyně – p. uč. Heřmánková.
 • Na střední školu musí být  přihláška zaslána nejpozději do 30. 11. 2022.
 • Zápisový lístek si vyzvednete – upřesníme.