Poradenství

Program poradenských služeb. Školní poradenské pracoviště při ZŠ Brno, Hudcova 35

Naše školní poradenské pracoviště zajišťuje tyto oblasti činnosti:

  1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním, žáci s poruchami učení či chování a mimořádně nadaní žáci) – žáci, kterým bylo doporučeno podpůrným opatřením vypracování individuálního vzdělávacího plánu, navštěvují předmět speciálně pedagogické péče či individuální reedukace, které vedou speciální pedagogové či vyučující daného předmětu. Žáci s SVP navštěvují skupinové reedukace pod vedením speciálního pedagoga, žáci s SVP na I. i II. stupni mohou být po dohodě se zákonnými zástupci začleněni do mentoringu, který probíhá v rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně. Žáci 9. ročníku mají možnost využít příprav na přijímací zkoušky.
  2.  Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti – všichni pracovníci ŠPP poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče i pedagogy, pro toto poradenství mají vymezené konzultační hodiny, ale jsou ochotni pomoci i po předchozí telefonické domluvě, viz konzultační hodiny ŠPP.
  3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti – cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění, velmi důležitá je účast školního psychologa a speciálního pedagoga při zápisu dětí do 1. tříd a náslechy v hodinách 1. ročníku a konzultace s vyučujícími.
  4. Práce v oblasti prevence rizikového chování – cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti, velmi se osvědčily adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku a práce školního psychologa s třídními kolektivy s cílem vytvořit a podpořit dobré vztahy ve třídě mezi dětmi a mezi dětmi a třídním učitelem. Tradici si už získaly i školy v přírodě na I. stupni a kurzy na II. stupni.
  5. Osvětová činnost – metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce, možnost individuální konzultace školního psychologa či speciálních pedagogů s pedagogy, vzdělávací akce pro učitele, besedy, přednášky apod.
  6. Kariérové poradenství –  poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků, žáci mají možnost využít individuálních konzultací s kariérovou poradkyní, která spolupracuje s PPP Brno, Úřadem práce a výchovnými poradci středních škol a gymnázií. Žáci 8. ročníku využívají na naší škole testy profesních orientací pod vedením školního psychologa a společně navštěvují Veletrh středních škol.
  7. Řešení výchovných problémů – při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání. Obsazení ŠPP – Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce a kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagogové a asistenti pedagoga. Činnost školního poradenského pracoviště se zakládá nejen na úzké spolupráci členů, ale především na práci se žáky školy a spolupráci s jejich zákonnými zástupci, třídními učiteli, pedagogickými pracovníky a vedením školy. Dále se zaměřuje na optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu a minimalizaci výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých žáků. Koordinuje svoji činnost s dalšími institucemi, především s ÚMČ Brno – Medlánky, Policíí ČR, Městskou Policí a s nadacemi a sdruženími zabývajícími se problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  ZŠ Brno Hudcova má nadstandardní počet dětí, kterým je ze strany PPP, případně SPC doporučen různý stupeň zohlednění od specifického přístupu po doporučení vyplývající ze zdravotního postižení. Specifikou této školy vyplývající z její polohy, sousedství SOS vesnička V Medlánkách, je i to, že škola vzdělává děti z pěstounské péče. Edukace těchto dětí vyžaduje speciální pedagogický přístup uplatňovaný v našich podmínkách umístěním dětí do málopočetných tříd, realizací podpůrných opatření a individuálním přístupem učitele. Při tvorbě IVP se škola opírá nejen o závěry vyšetření PPP či SPC, ale využívá především činnosti členů ŠPP.

Školní psycholog

Zaměřuje se především na práci s třídními kolektivy, poskytování služeb psychologického poradenství, realizaci krizových intervencí pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků. Pracovní náplň školního psychologa doplňují i individuální a skupinové psychodiagnostické činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy. Zvýšenou pozornost věnuje dětem z náhradní rodinné péče.

 

Školní speciální pedagog

Náplň práce vychází ze standardních činností daných platnou školskou legislativou. V rámci depistážní činnosti se podílí na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciální pedagogické péče. Důležitou součástí jejich náplně práce je diagnostická a intervenční činnost. Při realizaci podpůrných opatření v rámci reedukace, případně integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uplatňuje metodickou a koordinační činnost. Ta je zaměřená na spolupráci s poradenskými zařízeními, pedagogickými pracovníky školy, zákonnými zástupci a samotnými žáky. Základem činnosti školních speciálních pedagogů je především individuální práce s žáky, zvláště pak integrovanými, a skupinová reedukační péče. Součástí práce speciálních pedagogů je také poradenská činnost.

 

Kariérový poradce

Poradenská činnost spočívá především v kariérovém poradenství a poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, ve vyhledávání a orientačním šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Dále připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků. Shromažďuje odborné zprávy a informace z oblasti kariérového poradenství a tyto informace zprostředkovává žákům a jejich rodinným zástupcům. Vede evidenci výsledků přijímacího řízení. Spolupracuje s Úřadem práce a s výchovnými poradci středních škol a gymnázií.

 

Výchovný poradce

Poradenská činnost je zaměřena na vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost. Dále připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje poskytování poradenských služeb. V rámci metodické a informační činnosti zajišťuje zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy v otázkách péče o žáky se speciálním vzdělávacími potřebami při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a práci s nadanými žáky. Poskytuje informace o činnosti školy, školských a poradenských zařízení. Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. Vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, včetně navržených a realizovaných opatření.

 

Metodik prevence

V rámci metodické a koordinační činnosti tvoří a kontroluje realizaci preventivního programu školy, který je zaměřen na prevenci rizikového chování, zejména na záškoláctví, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, prekriminální a kriminální jednání. Koordinuje spolupráci školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, připravuje a realizuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a věnuje péči případné integraci žáků.

Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v rámci prevence rizikového chování a vede písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti, včetně navržených a realizovaných opatření. V rámci informační činnosti zajišťuje a předává odborné informace o problematice prevence rizikového chování, o formách specifické primární prevence nejen pracovníkům školy, ale i zákonným zástupcům. Poradenská činnost spočívá ve vyhledávání žáků s rizikem či projevy rizikového chovoání, poskytování poradenských služeb těmto žákům i jejich zákonným zástupcům, spolupráci s třídními učiteli.

 

Členové ŠPP

Vedoucí ŠPP, výchovný a kariérový poradce: Mgr. Alena Heřmánková
Speciální pedagogové: Ing., Mgr. Antonín Všetička, Mgr. Barbora Neveselá
Školní psychologové: Mgr. Zoe Brlicová, Mgr. Zuzana Zimová
Metodik prevence: Mgr. Jitka Hejzlarová

 

Kontakty

Členové školního poradenského pracoviště