Školní poradenské pracoviště při ZŠ Brno, Hudcova 35

 

Naše školní poradenské pracoviště zajišťuje tyto oblasti činnosti:

 

1.       Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním, žáci s poruchami učení či chování a mimořádně nadaní žáci) – na naší škole je v letošním školním roce integrováno 17 žáků, kterým byl vypracován individuální vzdělávací plán, tito žáci navštěvují individuální reedukace, které vedou speciální pedagogové či vyučující daného předmětu. Žáci s VPU navštěvují skupinové reedukace pod vedením speciálního pedagoga, žáci s VPU na II. stupni mají možnost využít dyslektického praktika, které je určeno žákům 6. ročníku, či praktika pro žáky s VPU, která jsou určena pro žáky 7. a 8. ročníku. Žáci 9. ročníku mají možnost využít příprav na přijímací zkoušky. Na II. stupni pracují s dětmi speciální pedagogové či vyučující českého jazyka.

 

 2.       Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti – všichni pracovníci ŠPP poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče i pedagogy, pro toto poradenství mají vymezené konzultační hodiny, ale jsou ochotni pomoci i po předchozí telefonické domluvě, viz konzultační hodiny ŠPP.

 

3.       Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti - cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění, velmi důležitá je účast školního psychologa a speciálního pedagoga při zápisu dětí do 1. tříd a náslechy v hodinách 1. ročníku a konzultace s vyučujícími.

 

4.       Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů - cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti, velmi se osvědčily adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku a práce školního psychologa s třídními kolektivy s cílem vytvořit a podpořit dobré vztahy ve třídě mezi dětmi a mezi dětmi a třídním učitelem. Tradici si už získaly i školy v přírodě na I. stupni a kurzy na II. stupni.

 

5.       Osvětová činnost - metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce, možnost individuální konzultace školního psychologa či speciálních pedagogů s pedagogy, vzdělávací akce pro učitele, besedy, přednášky apod.

 

6.       Kariérové poradenství -  poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků, žáci mají možnost využít individuálních konzultací s kariérovou poradkyní, která spolupracuje s PPP Brno, Úřadem práce a výchovnými poradci středních škol a gymnazií. Žáci 8. ročníku využívají na naší škole testy profesních orientací pod vedením školního psychologa a společně navštěvují Veletrh středních škol.

 

7.       Řešení výchovných problémů - při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání.