PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace

 

Školní jídelna poskytuje stravování

 • žákům
 • stravování zaměstnancům
 • v rámci  doplňkové činnosti cizím strávníkům

Školní jídelna neposkytuje dietní jídla. Osvědčena spolupráce školní jídelny a rodičů dětí, které mají zdravotní obtíže a vyžadují specifickou stravu. Odpovědnost při výběru vhodné stravy zůstává na rodičích. Služba poskytnutá školní jídelnou nemá charakter léčebné dietní výživy a není garantována odborníkem z oblasti medicínské tak jako ve zdravotnických zařízeních. Měsíčně dodáván jídelní lístek s gramáží od rodičů a nebo s pověřeným pracovníkem ŠJ vybrána vhodná jídla, která odpovídají uvedené dietě žáka.

Rozsah poskytovaných služeb:

 • obědy - výběr ze dvou hlavních chodů
 • polévka, nápoj
 • pitný režim o hlavní přestávce -  pedagogický dozor

Jídlo podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Každý strávník obdrží přihlášku ke stravování, která obsahuje základní údaje.

 

1. VÝDEJ  OBĚDů

   a) Obědy se vydávají od 11:15 hod. do 14:00 hod.

       Doba výdeje pro strávníky:

 • doplňková činnost, neplánovaná absence   11:15 – 11:40 hod.
 • žáky a zaměstnance                               11:45 – 14:00 hod.

       Výdejní doba může být operativně upravována vzhledem k akcím školy. Rozpis a dozor nástupu jednotlivých tříd přiložen.

 

  b) Žáci přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování s pedagogickým dozorem. V prostoru před jídelnou se nesmí odkládat oděvy + aktovky, aby byl

      umožněn přístup do školní jídelny.

 

  c) Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Dbají pokynů pracovníků stravování a pedagogického

      dozoru. Za nevhodné chování v jídelně může být žák vyloučen ze stravování (ŠKOLSKÝ ZÁKON 561/2004 Sb. § 3l, § 35).

 

 d)  Žáci 1. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu a žáci 2.stupně si mohou ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, pokud nezkonzumují v jídelně, odnést z jídelny ve

      svačinových boxech. Žáci, kteří zůstávají ve školní družině si mohou pod dohledem vychovatelek tyto potraviny uschovat pro odpolední svačinu.

 

 e)  Problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí vedoucí ŠJ nebo pedagogickému dozoru.

 

 f)  Strávníci se identifikují čipy- cena Kč 115,-. Čip je majetkem strávníka. Ztrátu čipu ihned nahlásí vedoucí kuchyně osobně nebo telefonicky (549273188 nebo

     774 477 420). Dojde k zablokování čipu a strávník si musí koupit do tří dnů čip nový. Zapomenutí čipu – nahlásí při výdeji u výdejního okénka.

  

 g) Zákonný zástupce žáka nebo cizí strávník provádí zápis do degustační knihy o kvalitě, pestrosti a úrovni jídel.

 

 2. PITNÝ REŽIM

   - ve školní jídelně denně 9:40 – 10:00 hod. za pedagogického dozoru.

 

  3. OBJEDNÁVKY OBĚDů

   Strávník si musí přihlásit oběd č. 1 nebo 2 sám (je možné na celý měsíc dopředu), a to vždy v termínu od 20. každého měsíce.

   Možnost objednávání:

 

   1. NA TERMINÁLU

       Terminál je k dispozici v budově ZŠ naproti vchodu do jídelny. Objednávání pomocí čipu

       se provádí dle vyvěšeného návodu k použití.

 

   2. INTERNETEM

       Je nutné odevzdat formulář s údaji, jinak nelze přes internet objednávat.

 

 

  4. ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDů

    Nejpozději do 12:00 hod. na následující varný den

    1. INTERNETEM

    2. NA TERMINÁLU

 

Škola odhlašuje strávníkům pouze dny, které se týkají celé školy (ředitelské volno, prázdniny). Nárok na stravu má žák pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole. Uvedené informace vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb.- školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o  školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.; dítě, žák nebo student má nárok na školní stravování v době pobytu ve škole(školském zařízení dle zmíněného zákona). Výdej obědů pouze do jídlonosičů. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Pokud nebude dítě v době nepřítomnosti ve škole odhlášeno ze stravování a školní jídelnaoběd připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré finanční náklady na přípravu stravy. Z ekonomických důvodů školní jídelna v době prázdnin nebude v provozu.

Zaměstnanec již prvý den nemoci (má-li nahlášen oběd) hradí plnou výši obědu (cena potravin + provozní náklady).

 

 5. PLATBA STRAVNÉHO

   a) BEZHOTOVOSTNĚ – bankovní spojení: 23830621/0100   účet KB

   b) výjimečně poštovní poukázkou

   Datum úhrady zadejte tak, aby platba byla nejpozději 15.dne v měsíci již připsána na účet školní jídelny. Systém automaticky hlídá, zda má strávník dostatečné

   zálohové finanční krytí. Pokud nebude platba připsána na náš účet, dojde k zablokování možnosti objednávky obědů. Vratka přeplatků stravného za předchozí

   školní rok – měsíc červenec na příslušné účty,výjimečně hotově.

 

6. LIMIT  POTRAVIN

Pro stanovení finančních limitů na nákup potravin je zvoleno pouze kritérium věku strávníka, bez ohledu na to, jaký stupeň a typ školy nebo školského zařízení navštěvuje.

Výše stravného:

 •   7 – 10 let                   27,-  Kč               stálá záloha 600,- Kč
 • 11 – 14 let                   29,-  Kč              stálá záloha 640,- Kč
 • 15 a více                      30,-  Kč              stálá záloha 660,- Kč
 •  Zaměstnanec              30,-  Kč               /19,- Kč + FKSP 11,- Kč/
 • CIZÍ STRÁVNÍK            56,- Kč

 

  Cena obědu při neodhlášené stravě ( v době nepřítomnosti)

  Věk                                Finanční limit                  Provozní náklad              Platba celkem

   7 – 10 let                       Kč 27,-                            Kč 26,-                               Kč 53,-

 11 – 14 let                       Kč 29,-                            Kč 26,-                               Kč 55,-

 15 a více                          Kč 30,-                            Kč 26,-                               Kč 56,-

 

7. SEZNÁMENÍ STRÁVNÍKů S JÍDELNÍM LÍSTKEM

Jídelní lístek je sestaven na měsíc podle zásad zdravé výživy. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Případné změny v jídelním lístku jsou vyhrazeny a budou včas oznámeny.

 

8. PROVOZ KUCHYNĚ V DOBĚ PRÁZDNIN

  26.10. -27.10. 2017                podzimní prázdniny                          SANITÁRNÍ  DNY

  3. 2. 2018                             jednodenní pololetní prázdniny           SANITÁRNÍ DEN

  5. – 11. 2. 2018                     jarní prázdniny                                 SANITÁRNÍ DNY

  29. 3. – 30. 3. 2018                velikonoční prázdniny                       SANITÁRNÍ DNY

 

9. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2017. Připomínky k této směrnici nebo připomínky ke stravě mohou strávníci nebo zákonní zástupci žáků uplatnit osobně nebo u ředitelky školy.

Úřední hodiny vedoucí ŠJ: PO - PÁ  7:00 – 8:00 hod.

Provozní řád školní jídelny je vyvěšený v prostorách školní jídelny, na nástěnce u hlavních vchodových dveří do ZŠ a zákonní zástupci jsou seznámeni s provozním řádem na první třídní schůzce.

            

Brno dne 4 .9. 2017