Úřední deska

OZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

O zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní údaje o škole

Název školy
Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace
Adresa, sídlo školy
Hudcova 81/35, 621 00 Brno – Medlánky
Telefon, fax
549 271 551, 774 477 421
e-mail
skola@zshudcova.cz
www stránky
www.zshudcova.cz
Zřizovatel
Statutární město Brno, městská část Brno – Medlánky
Zřizovací listina
č. 00011994 ze dne 14 listopadu 1994
Druh organizace
Příspěvková organizace
IČO
62156888
DIČ
CZ62156888
IZO
62156888
Bankovní spojení
ZŠ: 6876410547/0100; školní jídelna: 23830621/0100
Datová schránka
cf8mjyk
Ředitel školy
Jméno   : Mgr. Jakub Cimala

Telefon  :  776 201 726

Email      :  reditel@zshudcova.cz
Statutární zástupce ředitele školy
Jméno   :  Ing. Mgr. Antonín Všetička

Telefon  :  776 334 100

Email      :  vseticka@zshudcova.cz
Pracovník určený k poskytování informací
Jméno   :  Mgr. Jakub Cimala

Telefon  :  773 201 726

Email      :  reditel@zshudcova.cz
Pracovník pro evidenci stížností a žádostí
Jméno   :  Petra Fuchsová

Telefon  :  549 271 551, 774 477 421

Email      :  skola@zshudcova.cz
Popis organizační struktury

Odkaz na organizační schéma

Konkrétní vymezení popisů práce jednotlivých zaměstnanců je uvedeno v Organizačním řádu.
Vymezení pravomoci a působnosti

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) státní správu v oblasti školství vykonává ředitel. Pravomoci ředitele při výkonu státní správy jsou uvedeny v Školském zákonu.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby

 • na informačních tabulích budovy školy,
 • v ředitelně školy,
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci žáků,
 • na internetových stránkách školy,
 • prostřednictvím výroční zprávy školy.

Evidence žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

  1. Žádost o poskytnutí informace, podání stížností či podnětu se podává ústně, písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení
  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou mu na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  3. Písemná žádost musí obsahovat:
   Fyzická osoba

   • Název školy, které je žádost určena
   • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
   • Poskytnutí informace (charakteristika)
   • Jméno, příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • Způsob poskytnutí informace:
   • Zaslat na adresu …
   • Poslat emailem …
   • Osobní vyzvednutí
   • Podpis písemné žádosti

Právnická osoba

   • Název školy, které je žádost určena
   • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
   • Poskytnutí informace (charakteristika)
   • Název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
   • Způsob poskytnutí informace:
   • Zaslat na adresu …
   • Poslat emailem …
   • Osobní vyzvednutí
   • Podpis písemné žádosti

Neobsahuje-li písemná žádost některý z údajů uvedených v bodě 3, není tato žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

Vyřizování písemných žádostí, stížností, podnětů

 1. Žádost (stížnost, podnět) je podána dnem, kdy ji obdržela ZŠ Brno, Hudcova 35
 2. ZŠ Brno, Hudcova 35 posoudí obsah žádosti (stížnosti, podnětu) a
  • V případě, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována či na co si žadatel stěžuje, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti (stížnosti), aby žádost (stížnost) upřesnil; neupřesní-li žadatel svou žádost (stížnost) do 30 dnů, rozhodne ZŠ Brno, Hudcova 35 o odmítnutí žádosti (stížnosti).
  • V případě, že se požadované informace (stížnost) nevztahují k její působnosti, žádost (stížnost) se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
  • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 3. Lhůtu pro poskytnutí informace (stížnosti) je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou
  • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.
  • Konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 4. Žadatel musí být o případném prodloužení lhůty pro poskytnutí informace i o důvodech jejího prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 5. Za účelem poskytnutí již zveřejněné informace mohou být žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, ZŠ Brno, Hudcova 35, mu ji poskytne.

Zásady hrazení nákladů

 1. Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
 2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 3. Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
 4. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou  hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 250,-Kč. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Věcné náklady

Ředitel školy stanovuje výši úhrad za administrativní úkony spojené s poskytováním informací dle zákona č.106/1999 Sb.

1)    Pořízení kopií a tisků

a)    černobílý tisk a kopírování

formát A4 jednostranný           2,-Kč/A4                                        formát A4 oboustranný            4,-Kč/A4

formát A3 jednostranný           4,-Kč/A3                                        formát A3 oboustranný            8,-Kč/A3

b)    barevný tisk a kopírování

formát A4 jednostranný             8,-Kč/A4                                      formát A4 oboustranný            16,-Kč/A4

formát A3 jednostranný           16,-Kč/A3                                      formát A3 oboustranný            32,-Kč/A3

Pozn.: do limitu 30,-Kč nebude vyměřen žádný poplatek

c)    kopie nebo tisk jiného formátu

za poskytnutí kopie nebo tisku jiného formátu bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou bude škola za pořízení kopie u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

d)    skenování – formát A4 jednostranný           2,-Kč/A4                                           formát A3 jednostranný           4,-Kč/A3

Pozn.: do limitu 30,-Kč nebude vyměřen žádný poplatek

2)    Opatření technických nosičů dat – 1  ks CD-R (bez obalu)                    10,-Kč, 1 ks DVD-R (bez obalu)           10,-Kč

3) vyhotovení duplikátu (1str.)    50,-Kč

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.

 

Zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva https://www.zshudcova.cz/dokumenty/

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků a zákonných zástupců a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.zshudcova.cz v dokumentu Kategorie a účel zpracování osobních údajů. Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, aby se zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů.

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů žáka. Výslovný souhlas subjektu údajů je písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 Školského zákona a zákona o archivnictví a spisové službě.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

 • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
 • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů.
 • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Pokud jsou názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR, mohou podat stížnost řediteli školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ředitel školy jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Marcelu Špundovou, tel. +420 603 753 484, e-mail: marcelaspundova@gyp.as

 

V Brně dne 1. 9. 2020

Mgr. Jakub Cimala