Přijímací zkoušky – aktuální informace

 

Nový odkaz na online den otevřených dveří:

virtuální Den otevřených dveří na SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská 15. ledna 2021 od 14.00 do 17.00 hodin. (www.sokolska.cz)

Program DOD:

14.00   Zahájení ONLINE DOD panem ředitelem školy

14.05 – 16.00 hodin    Prezentace oboru STROJÍRENSTVÍ

16.00 – 16.30 hodin    Prezentace oboru TECHNICKÉ LYCEUM

16.30 – 17.00 hodin    Prezentace oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

 

Podrobný harmonogram, program a odkaz na připojení bude zveřejněn na www.sokolska.cz.

Stream bude probíhat na YouTube.

Dotazy budete moct v průběhu streamu pokládat pomocí slido.

 

Nabídka výchovné poradkyně v období distanční výuky:

možnost konzultace v oblasti přijímacího řízení: každý čtvrtek 15. 00 – 17. 00 vždy po domluvě (lze se domluvit i na google meet)

 

Odkazy na aktuální online dny otevřených dveří:

Gymnázium Brno, Vídeňská: Termín online dne otevřených dveří je úterý 12. ledna 2021 od 16.30 do 18.30 hodin. K virtuální návštěvě školy stačí, když se připojíte na internet a zadáte tuto webovou adresu: https://sites.google.com/gvid.cz/dod/vstup
Střední pedagogická škola Kroměříž: Odkaz na webovou stránku, na níž naleznete informace, je zde: https://sites.google.com/ped-km.cz/dod
GPOA Znojmo pořádá online den otevřených dveří 13. 1. 2021 – bližší informace na stránkách školy: https://www.gpoa.cz/.

 

Odkaz na nejnovější informace o přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021 na střední školy a víceletá gymnázia: zde.

 

Odkaz na stránky Střediska služeb školám, které nabízí Veletrh vzdělávání on – line: zde. 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O TERMÍNECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Praha, září 2020 Č. j.: MSMT-34536/2020-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021 2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE BUDOU HLÁSIT NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU:

Termín odevzdávání přihlášek na obory středoškolského vzdělávání s talentovou zkouškou na příslušnou střední školu je 30. listopadu 2020, proto prosím případné zájemce, aby vyplněnou přihlášku – přihlášky přinesli do školy co nejdříve, děkuji za spolupráci.

A. Heřmánková

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

Všichni žáci 9. ročníku, kteří jsou v evidenci pedagogicko-psychologických poraden (PPP Brno – Zachova či PPP Voroněžská), by se měli během měsíce září – října objednat na závěrečné kontrolní vyšetření při přestupu na SŠ. Vzhledem k tomu, že většina deváťáků absolvovala v loňském roce testy profesních orientací, bude toto kontrolní vyšetření v PPP kratší. (v případě potřeby kontaktujte Mgr. Alenu Heřmánkovou).

 

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 – základní informace

 

Kritéria přijímacího řízení – ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY – MUSÍ HODNOTIT

 

  • Hodnocení na vysvědčeních
  • Hodnocení dosažené na talentové zkoušce, je-li stanovena
  • Hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, je-li stanovena (nově i hodnocení jednotné státní zkoušky)
  • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – tato kritéria je ředitel střední školy povinen zveřejnit.

 

Přihlášky – nezapomeňte uvést na přihlášce – termín přijímacího řízení, které si žák sám vybere a napíše – pozor na stejné termíny přijímacích zkoušek na více školách, nově se také uvádí na jednu přihlášku obě dvě školy, na které se žák hlásí. Jako první se vždy uvádí škola, o kterou má žák „větší“ zájem. Žáci, kteří jsou v evidenci PPP či SPC, přikládají k přihlášce i kopii posledního vyšetření.

Zápisový lístek – slouží k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Důležitá časová omezení

1.     ODVOLACÍ LHŮTA – činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

2.     DORUČENÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU – do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání- lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu).

 

UCHAZEČ O STUDIUM PODÁVÁ PŘIHLÁŠKU VŽDY PŘÍMO U ŘEDITELE STŘEDNÍ ŠKOLY, DO KTERÉ SE HLÁSÍ, JE JEDNOZNAČNĚ SÁM ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH PŘIHLÁŠKY VE SMYSLU DOLOŽENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKLADŮ, ZEJMÉNA PAK VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ /PPP, SPC/ V PŘÍPADĚ UCHAZEČŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, DIPLOMY ZE SOUTĚŽÍ ATD.

 

Podle sdělení MŠMT se budou státní přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 konat v následujících termínech:

1.termín – 12. duben 2021 – pro čtyřleté studium

2.termín – 13. duben 2021 – pro čtyřleté studium

 

1. termín – 14. duben 2021 – pro osmileté a šestileté studium (víceleté gymnázium)

2. termín – 15. duben 2021 – pro osmileté a šestileté studium (víceleté gymnázium)

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín – 12. květen 2021

2. termín – 13. květen 2021