NÁVOD NA TISK PŘIHLÁŠKY K PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU ČI VÍCELETÉ GYMNÁZIUM

1. Zkontrolovat, zda údaje o žákovi, bydlišti a jeho zákonném zástupci odpovídají záznamům v elektronické žákovské knížce.

2. Přejít do elektronické žákovské knížky.

3. Zvoli TISK a v tisku vybrat PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ.

4. Vybrat příslušnou třídu a žáka zatrhnout.

5. UPRAVIT pouze dvě kolonky - TISKNOUT HODNOCENÍ Z POSLEDNÍCH - zadat 3 POLOLETÍ a NASTAVENÍ TISKU PŘIHLÁŠKY - zatrhnout TISK KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKY NA ČISTÝ PAPÍR.

6. Můžete tisknout přihlášku, ale pozor, tiskněte pouze oboustranně - NE NA DVA LISTY PAPÍRU.

 

  1. UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE BUDOU HLÁSIT NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU:

Termín odevzdávání přihlášek na obory středoškolského vzdělávání s talentovou zkouškou na příslušnou střední školu je 30. listopadu 2019, proto prosím případné zájemce, aby vyplněnou přihlášku - přihlášky přinesli do školy co nejdříve, děkuji za spolupráci. 

A. Heřmánková

 

  1. INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA 
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 budou podávány v rámci hovorových hodin ve čtvrtek 21. listopadu 2019 ve třídě 9. A.
 
 
Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 budou podávány v rámci hovorových hodin ve
čtvrtek 21. listopadu 2019 ve třídě 9. A.
  1. UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ

Všichni žáci 9. ročníku, kteří jsou v evidenci pedagogicko - psychologických poraden (PPP Brno - Zachova či PPP Voroněžská), by se měli během měsíce září - října objednat na závěrečné kontrolní vyšetření při přestupu na SŠ. Vzhledem k tomu, že většina deváťáků absolvovala v loňském roce testy profesních orientací, bude toto kontrolní vyšetření v PPP kratší. (v případě potřeby kontaktujte Mgr. Alenu Heřmánkovou).

 

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 - základní informace

 

Kritéria přijímacího řízení – ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY – MUSÍ HODNOTIT

  • Hodnocení na vysvědčeních
  • Hodnocení dosažené na talentové zkoušce, je-li stanovena
  • Hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, je-li stanovena (nově i hodnocení jednotné státní zkoušky)
  • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – tato kritéria je ředitel střední školy povinen zveřejnit.

Přihlášky - nezapomeňte uvést na přihlášce – termín přijímacího řízení, které si žák sám vybere a napíše – pozor na stejné termíny přijímacích zkoušek na více školách, nově se také uvádí na jednu přihlášku obě dvě školy, na které se žák hlásí. Jako první se vždy uvádí škola, o kterou má žák „větší“ zájem. Žáci, kteří jsou v evidenci PPP či SPC, přikládají k přihlášce i kopii posledního vyšetření.

Zápisový lístek – slouží k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Důležitá časová omezení

1.     ODVOLACÍ LHŮTA – činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

2.     DORUČENÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU – do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání- lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu).

 

UCHAZEČ O STUDIUM PODÁVÁ PŘIHLÁŠKU VŽDY PŘÍMO U ŘEDITELE STŘEDNÍ ŠKOLY, DO KTERÉ SE HLÁSÍ, JE JEDNOZNAČNĚ SÁM ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH PŘIHLÁŠKY VE SMYSLU DOLOŽENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKLADŮ, ZEJMÉNA PAK VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ /PPP, SPC/ V PŘÍPADĚ UCHAZEČŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, DIPLOMY ZE SOUTĚŽÍ ATD.

 

Podle sdělení MŠMT se budou státní přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019 konat v následujících termínech:

1.termín - 14. duben 2020 - pro čtyřleté studium

2.termín – 15. duben 2020 – pro čtyřleté studium

               

1. termín - 16. duben 2020 - pro osmileté a šestileté studium (víceleté gymnázium)

2. termín - 17. duben 2020 - pro osmileté a šestileté studium (víceleté gymnázium)

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín - 13. květen 2020

2. termín - 14. květen 2020