Důležitá upozornění

 
 
PŘIHLÁŠKA KE STŘEDOŠKOLSKÉMU STUDIU - PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU - KE STAŽENÍ
 
 
!!!!!!! PŘI VYPLŇOVÁNÍ 1. STRANY PŘIHLÁŠKY NEVYPLŇUJTE KOLONKU - JEDNOTNÁ STÁTNÍ ZKOUŠKA - NEŠKRTEJTE ŽÁDNOU Z VARIANT ANO - NE
 
 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE BUDOU HLÁSIT NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU:

 
Termín odevzdávání přihlášek na obory středoškolského vzdělávání s talentovou zkouškou na příslušnou střední školu je 30. listopadu 2017, proto prosím případné zájemce, aby vyplněnou přihlášku - přihlášky přinesli do školy co nejdříve, děkuji za spolupráci. A. Heřmánková
 
 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA BUDOU PODÁVÁNY V RÁMCI HOVOROVÝCH HODIN VE ČTVRTEK 9. LISTOPADU 2017 V 15. 30  VE TŘÍDĚ 8. A. 

 
  • Upozornění pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku: Všichni žáci 9. ročníku, kteří jsou v evidenci pedagogicko - psychologických poraden (PPP Brno - Zachova či PPP Voroněžská), by se měli během měsíce září objednat na závěrečné kontrolní vyšetření při přestupu na SŠ. Vzhledem k tomu, že všichni letošní deváťáci absolvovali v loňském roce testy profesních orientací, bude toto kontrolní vyšetření v PPP kratší. (v případě potřeby kontaktujte Mgr. Alenu Heřmánkovou).

  • Upozornění pro zákonné zástupce žáků 5. ročníku: Žáci, kterí navštěvují pedagogicko - psychologickou poradnu (PPP Brno - Zachova či PPP Voroněžská) by se měli co nejdříve objednat na kontrolní vyšetření, které je vhodné absolvovat při přechodu na II. stupeň ZŠ. (v případě potřeby kontaktujte Mgr. Alenu Heřmánkovou).

V případě potřeby kontaktujte Mgr. Alenu Heřmánkovou.

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018 - základní informace

 

Kritéria přijímacího řízení – ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY – MUSÍ HODNOTIT

  • Hodnocení na vysvědčeních
  • Hodnocení dosažené na talentové zkoušce, je-li stanovena
  • Hodnocení dosažené při přijímací zkoušce, je-li stanovena (nově i hodnocení jednotné státní zkoušky)
  • Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – tato kritéria je ředitel střední školy povinen zveřejnit.

Přihlášky nezapomeňte uvést na přihlášce – termín přijímacího řízení, které si žák sám vybere a napíše – pozor na stejné termíny přijímacích zkoušek na více školách, nově se také uvádí na jednu přihlášku obě dvě školy, na které se žák hlásí. Jako první se vždy uvádí škola, o kterou má žák „větší“ zájem. Žáci, kteří jsou v evidenci PPP či SPC, přikládají k přihlášce i kopii posledního vyšetření.

 

  • Zápisový lístek – slouží k potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Důležitá časová omezení

1.     ODVOLACÍ LHŮTA – činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

2.     DORUČENÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU – do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání- lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu).

 

UCHAZEČ O STUDIUM PODÁVÁ PŘIHLÁŠKU VŽDY PŘÍMO U ŘEDITELE STŘEDNÍ ŠKOLY, DO KTERÉ SE HLÁSÍ, JE JEDNOZNAČNĚ SÁM ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH PŘIHLÁŠKY VE SMYSLU DOLOŽENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKLADŮ, ZEJMÉNA PAK VYJÁDŘENÍ ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ /PPP, SPC/ V PŘÍPADĚ UCHAZEČŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, DIPLOMY ZE SOUTĚŽÍ ATD.

 

Podle sdělení MŠMT se budou státní přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018 konat v následujících termínech:

1. termín - 12. duben 2018 - pro čtyřleté studium

                13. duben 2018 - pro osmileté a šestileté studium (víceleté gymnázium)

2. termín - 16. duben 2018 - pro čtyřleté studium

                 17. duben 2018 - pro osmileté a šestileté studium (víceleté gymnázium)

 

Jednotná zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín - 10. květen 2018

2. termín - 11. květen 2018