Informace o naší škole

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje naši školu 490 žáků v celkovém počtu dvaceti tříd, 13 tříd na 1. stupni a 7 tříd na 2. stupni. Školní družina, která nabízí velké množství různých zájmových činností, je tvořena osmi odděleními. Součástí školy je školní jídelna, ve které se stravují žáci, pedagogové i cizí strávníci. Patříme k několika bezbariérovým školským zařízením v Brně.

Charakteristika školy

ZŠ Brno, Hudcova 35 se řadí k úplným školám s 1. – 9. postupným ročníkem. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Motivační název Otevřená škola není nahodilý. Vyjadřuje základní myšlenku vzdělávávacího programu - otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti - obsahem vzdělávání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, spřízněností s přírodou a jejími zákony, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince.
 
Kromě běžných výchovných koncertů, divadelních představení, sportovních soutěží či předmětových exkurzí nabízí škola na 1. stupni každého ročníku pravidelné školy v přírodě a letos poprvé zimní sportovně jazykovou školu v přírodě. Na 2. stupni v jednotlivých ročnících kurzy (adaptační výjezd, kurz Zdraví a sportovní aktivity, Ochrana člověka za mimořádných událostí, lyžařský, ekologický, vodácký a cyklistický kurz). Škola se také zapojuje do různých projektů, které jsou zaměřeny nejenom na konkrétní vyučovací předměty, ale i na oblast prevence rizikového chování, zdravotní prevence či oblast sportu a dopravní výchovy. Na škole funguje školní poradenské pracoviště, které tvoří dva školní psychologové, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagogové a v současné době i pět asistentů pedagoga. Součástí školy je i školní družina.