Informace o škole

Škola leží v brněnské městské části Medlánky. Jedná se o školu úplnou, minimálně s jednou třídou v každém ročníku. Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje naši školu 527 žáků v celkovém počtu dvaadvaceti tříd, 13 tříd na 1. stupni a 10 tříd na 2. stupni. Školní družina je tvořena osmi odděleními a nabízí velké množství různých zájmových činností. Ve škole je školní kuchyň a jídelna, kde se stravují nejen žáci a zaměstnanci školy, ale i cizí strávníci. Škola je bezbariérová. Součástí školního areálu je i moderní venkovní sportovní areál. V roce 2018 byla dokončena revitalizace školní zahrady, kde se nyní nachází nová výsadba, kompostéry a hrací prvky pro potřeby školní družiny.

Charakteristika školy

Jako jediná základní škola v městské části zaujímáme důležitou úlohu v Medlánkách. Škola se zapojuje do kulturního dění v Medlánkách jako například zpívání u vánočního stromu, pořádáním školní akademie a plesu. Spolupracujeme s místními organizacemi, jako je například Sokol či domov pro seniory. Velkou roli hraje ve vzdělání žáků i téma ekologie, naši žáci se zapojují jako jedna z mála škol v ČR do projektu „Ukliďme Česko“. Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“. Název má symbolizovat otevřenost ke všem v městské části, tedy žákům, rodičům či široké veřejnosti. Ve vzdělávání klademe důraz na individuální přístup ke každému žákovi. Na škole funguje školní poradenské pracoviště, které tvoří dva školní psychologové, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, speciální pedagog a asistenti pedagoga.

Angličtina se učí od první třídy, po vyučování mohou žáci docházet na volitelné kroužky anglického jazyka. O skvělých znalostech našich žáků v anglickém jazyce svědčí i výborné výsledky, které žáci dosáhli v letošním školním roce v rámci testování České školní inspekce. Naše škola je také partnerskou školou jazykové školy P.A.R.K. Po absolvování přípravného kurzu a při úspěšném zvládnutí zkoušky mají možnost naší žáci získat celosvětově uznávaný certifikát z anglického jazyka- Cambridge English Young Learners Exams. Škola disponuje dvěma jazykovými učebnami.

Kromě běžných výchovných koncertů, divadelních představení, sportovních soutěží či předmětových exkurzí nabízí škola na 1. stupni každého ročníku pravidelné školy v přírodě a v pátém ročníku také lyžařský kurz. Na 2. stupni v jednotlivých ročnících kurzy – adaptační výjezd nebo lyžařský, ekologický, vodácký a cyklistický kurz. Pravidelně se ve škole uskutečňují zahraniční exkurze. V letošním školním roce proběhla sedmidenní tematická exkurze do Londýna a francouzské Remeše, v květnu se uskuteční dějepisná exkurze do Osvětimi. Na začátku příštího školního roku navštíví žáci zase Berlín. Škola se také zapojuje do různých místních, republikových či mezinárodních projektů, které jsou zaměřeny nejenom na konkrétní vyučovací předměty, ale i na oblast prevence rizikového chování, zdravotní prevence či oblast sportu a dopravní výchovy.