Nový řád školní družiny 2019-2020.docx (35839)

 

Řád školní družiny

 

Řád školní družiny je součástí školního řádu.

Provozní doba školní družiny: 6,30 – 17,00 hod. Příchod do ranní družiny je do 7,25 hod. Odpolední družina navazuje na konce vyučování v závislosti na rozvrhu jednotlivých tříd.

ŠD má k dispozici 1 hernu v přízemí, ostatní oddělení ŠD jsou umístěny ve třídách. ŠD dále využívá školní dvůr, hřiště, tělocvičnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, školní kuchyňku, výtvarnou učebnu a relaxační místnost. Ve všech prostorách mohou být děti pouze v doprovodu vychovatelky ŠD.

Za přihlášku se považuje řádně vyplněný zápisní lístek. O vyloučení žáka ze ŠD může rozhodnout ŘŠ v případě, pokud žák soustavně a významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví i bezpečnost ostatních.

Poplatek za ŠD činí 150,- Kč/měsíčně. Stanovenou roční částku zaplatí rodiče ve dvou splátkách.

Odchody dětí ze ŠD:      1/ v doprovodu rodičů /osob uvedených na zápisním lístku/

                                      2/ samostatně podle doby odchodu na zápisním lístku

                                      3/ samostatně na základě písemné žádosti rodičů /lístek s dobou 

                                          odchodu, datem, podpisem a údajem, že dítě odchází samostatně/

Na telefonickou žádost nebudou děti ze školní družiny z bezpečnostních důvodů uvolňovány.

V závislosti na režimu ŠD je doba odchodů ze ŠD stanovena takto:

  • 1/ po obědě, nejpozději do 13,30 hod. /odchod na vycházku/
  • 2/ 15,00 – 17,00 hod.

Vychovatelky přebírají děti od vyučujících po vyučování, v případě delšího vyučování vyšších ročníků doprovodí vyučující po poslední hodině děti do příslušného oddělení ŠD.

Při veškeré činnosti / v ŠD, při vycházce, ve školní jídelně, při přesunech na chodbách a při pobytu v odborných učebnách/ jsou žáci povinni řídit se pokyny vychovatelky.

V době konání zájmových kroužků v budově školy zodpovídají za děti vedoucí těchto útvarů, přihlášené děti si před zahájením vyzvedávají  osobně u vychovatelky a po ukončení kroužku je opět vychovatelce osobně předávají.

V době konání zájmových kroužků mimo areál školy zodpovídají za děti vedoucí těchto útvarů, přihlášené děti si před zahájením osobně vyzvedávají u vychovatelky a po ukončení kroužku je předávají přímo zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám.

Odchodem z areálu školy pro tyto děti končí pobyt ve školní družině pro daný den.

 

1. září 2018

 

Vnitřní řád školní družiny

 

  • Tel. číslo ŠD:  775564100,  607006495 /nepoužívejte pro zasílání textových zpráv/
  • Provoz: 6,30 – 17,00 hod.
  • Příchod do ranní ŠD do 7,25 hod.
  • Pro příchod i odchod družinových dětí je vyhrazen pouze hlavní vchod do budovy.

Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky, opouštět prostory ŠD mohou pouze s jejím vědomím.

Oděvy a aktovky žáci ukládají na určená místa. Do skříňky si ukládají převlečení a obuv na vycházku /přiměřené roč. období/. Věci, které je možno zaměnit, mají řádně označeny. Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned vychovatelce.

Není dovoleno nosit do ŠD cennosti, drahé hračky apod.

Během pobytu ve školní družině není dovoleno používání mobilních telefonů.

Před obědem si každý žák umyje ruce, dbá všech pravidel společenského chování. Šetří zařízení jídelny.

Děti odcházející v doprovodu budou vydány pouze osobám uvedeným na zápisním lístku.

Při odchodu ze ŠD děti odcházejí ze svého oddělení přímo ke své šatní skříňce, po obléknutí a obutí neprodleně opustí vestibul a odejdou z budovy školy.

Rodiče jsou povinni oznámit veškeré změny týkající se dětí – doba odchodu ze ŠD, změny tel. čísel domů i do zaměstnání rodičů, zdravotní omezení aj.

Případný úraz nebo zdravotní potíže jsou děti povinny neprodleně oznámit vychovatelce.

Ve dnech vedlejších prázdnin /podzimní, vánoční, jarní, pololetní, velikonoční/ a v době případného ředitelského volna bude školní družina v provozu  pouze v případě nejméně 15 přihlášených dětí.

Rodičům je povolen vstup do vestibulu školy, kde čekají na své děti.

Při opomenutí péče rodičů budou děti, které zůstanou po provozu ŠD ve škole, předány Policii ČR.

Pro pohovory s vychovatelkami ŠD je vhodné předem domluvit oboustranně vyhovující dobu.

 

       1. září  2018